Servis

Základním předpokladem bezproblémového provozu velkokuchyňských zařízení je zajištění kvalifikovaného servisu.

Naše firma poskytuje kvalitní záruční i pozáruční servis po celé ČR prostřednictvím odborně vyškolených smluvních partnerů, specialistů na jednotlivé značky. Ti jsou školeni v mateřských závodech jednotlivých výrobců a poskytují servisním technikům tu nejvyšší kvalifikaci. Většina běžných oprav se provádí přímo u zákazníka, ty náročnější v servisním středisku. Pokud se jedná o běžnou pozáruční opravu, je zákazníkovi účtována práce mechanika, ztrátový čas - čas mechanika na cestě, materiál a doprava na místo opravy. Doprava výrobku na záruční opravnu a zpět nebo cestovní výlohy servisního mechanika k zákazníkovi nejsou předmětem záruky a hradí si je zákazník na vlastní náklady. Náklady spojené s dopravou se nevrací.
             
                   

   

   servisní středisko

  

   ceny servisních oprav:

  

   práce technika v pracovní době                       ( Po – Pá ) od 8:00–16:00      -       600 Kč/hodinu

   práce technika v pracovní době - konvektomaty, myčky, multifunkční pánve, plynová zařízení 

                                                                                ( Po – Pá ) od 8:00–16:00      -       800 Kč/hodinu

   práce technika mimo pracovní dobu a v sobotu a v neděli                           -    1.200 Kč/hodinu

   práce technika mimo pracovní dobu a v sobotu a v neděli 
    - konvektomaty, myčky, multifunkční pánve, plynová zařízení                     -   1.600 Kč/hodinu

 
   
ztrátový čas - čas technika na cestě  k zákazníkovi                                           -   250 Kč/hodinu

   

cena cesty servisního mechanika                                                                        -     14 Kč/km

 
 
 

cena cesty servisního mechanika v Havlíčkově Brodě                                      -   paušálně 380 Kč

 


 
 mechanici specialisti vyjíždí k zákazníkům z Krásenska u Vyškova, Prahy, Humpolce,


   Hlinska nebo Českých Budějovic, záleží na značce spotřebiče,
   na který jsou jednotlivý mechanici vyškoleni ve výrobních závodech

  Ceny zapojení nových spotřebičů:

  Ceny za zapojení nového stroje - zařízení jsou účtovány jako úkon technika.
  Cena montáže je stanovena ve výši 3 - 5% z ceny objednaného zboží s montáží.


  Odborné zaškolení:
  ( kuchařem specialistou ) = 1 hodina práce kuchaře - 1.500 - 2.000,- Kč dle typu gastro zařízení
  Posouzení stroje:
  ( zařízení ) a sepsání likvidačního protokolu = 1 hodina práce technika - 600,- Kč

 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:  Záruka je platná pouze tehdy, když je s výrobkem přiložený řádně vyplněný záruční list současně s originálním daňovým dokladem, kde je vyznačený datum nákupu. Nepotvrzený, neúplný nebo přepisovaný záruční list je neplatný. Záruka se vztahuje výhradně na závady výrobního charakteru. Záruka nemůže být uplatněna, jestliže výrobní číslo na výrobku je odstraněno, pozměněno nebo nějakým způsobem upravováno.

ZÁRUKA SE VÝHRADNĚ NEVZTAHUJE NA PŘÍPADY:

A) reklamace výrobku v souvislosti s běžným opotřebením či poškozením jednotlivých jeho částí nebo celku v rámci jeho používání, stejně tak reklamace částí, podléhající běžné spotřebě, včetně spotřebního materiálu (osvětlovací tělesa, skleněné části, síta, těsnění, pryžové díly, hadice a pod.)

B) případy, kdy k výskytu vady došlo vlivem zanedbané údržby, např. znečištěním výrobku či jeho části, stejně tak tím, že nejsou dodrženy instrukce pro správnou údržbu, odpovídajícím jednotlivým typům výrobku. Pravidelná údržba výrobku servisním mechanikem a případné výměny či opravy  jeho částí, související s touto údržbou, nejsou považovány za záruční opravu a jejich hrazení je rovněž ze záruky vyjmuto

C) zničení jakožto následku jakéhokoliv nesprávného použití výrobku (nešetrným zacházením, přetěžováním, používání jiného něž doporučeného spotřebního materiálu apod.) - používání výrobku se nesmí lišit od postupů uvedených v návodu k obsluze

D) instalace nebo použití výrobku způsobem, který neodpovídá technickým, bezpečnostním nebo jiným, zákonem stanoveným normám

E) zničení či poškození způsobené opravou v jiném než námi schváleném servisním středisku nebo neoprávněným zásahem ze strany uživatele výrobku i dalších třetích osob či organizací

F) zničení či poškození při přepravě vlastní či jiným přepravcem

G) zničením v důsledku nehody ( pádem, teplem, případně poškozením znečištěnou vodou a usazováním vodního kamene či jiné tekutiny ) ohně, mechanickým poškozením, přepětím v síti, poruchy zaviněné nevhodným umístěním (vlhké, prašné, chemicky či jinak nevhodné prostředí, živelnou pohromou) a na poruchy a závady vznikající mimo vlastní zařízení nebo jiné příčiny dané vyšší mocí.

Plnění záruky je řešeno podle rozhodnutí dodavatele buď výměnou reklamovaného dílu nebo jeho opravou, kterou zajistí opravna dodavatele. Každá záruční oprava se zaznamená na zakázkový list s podrobným popisem závady. Doprava výrobku na záruční opravnu a zpět nebo cestovní výlohy servisního mechanika k zákazníkovi nejsou předmětem záruky. Nárok na uplatnění vady ze záruky musí být uplatněn u dodavatele bez zbytečného odkladu po zjištění vady.